Pravidlá  súťaže Face of Fashion  TV

 

I. Usporiadateľ súťaží

1.    Usporiadateľom súťaže Face of Fashion TV ( ďalej aj ako „Súťaž“) je spoločnosť TV Fashion s.r.o. organizačná zložka, so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 47 657 740,  organizačná zložka podniku zahraničnej osoby zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 2387/B, oddiel Po (ďalej len "usporiadateľ").

2.    Mediálnym partnerom je spoločnosť Zoznam, s.r.o., Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava, IČO: 36 029 076, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 24598/B (ďalej aj  ako „Partner “).

3.    Usporiadateľ vydáva tieto pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“). Účelom Súťaže je podpora a propagácia produktov a služieb usporiadateľa a .

 II. Konanie súťaže

1.     Súťaž sa uskutoční od 3.11.2017 do 20.11.2017 a bude prebiehať na webovej stránke www.fashionsk.feminity.zoznam.sk


 III.  Pravidlá Súťaže

1.    Partner zverejní na webovej stránke fashion.feminity.sk fotografie dvoch finalistiek Súťaže podľa výsledkov TV castingov, ktoré  organizoval usporiadateľ  (ďalej iba „finalistky“), ktoré budú súťažiť o titul Face of Fashion TV.  Face of Fashion TV  sa stane tá z finalistiek, ktorá počas trvania Súťaže získa najvyšší počet facebook hlasov od návštevníkov webovej stránky, na ktorej  bude Súťaž prebiehať.

2.    Hlasujúci môže prideliť jeden hlas jednej z finalistiek počas trvania Súťaže. Do hlasovania sa môže zapojiť iba osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá je registrovaná na sociálnej sieti FACEBOOK (www.facebook.com), má po celú dobu súťaže aktívny svoj FACEBOOK účet a splní stanovené pravidlá súťaže.

3.    Počet hlasov pridelených jednotlivým finalistkám bude priebežne aktualizovaný počas trvania Súťaže. Pre určenie poradia v Súťaži je rozhodujúci súčet všetkých hlasov v okamihu ukončenia  Súťaže. 

4.    Všetci hlasujúci, ktorí počas trvania Súťaže poslali niektorej z finalistiek aspoň jeden hlas a vyplnili správne formulár, budú zaradení do žrebovania o hodnotné ceny.

IV. Výhry

1.    Víťazka Súťaže získa titul  Face of Fashion TV 2017. 

2.    Zo všetkých hlasujúcich vyžrebuje Partner automatickým spôsobom dňa 20.11.2017 výhercov nasledovných cien: 

1.cena

ASUS ZenFone 4 v hodnote 500,- Euro

2.cena

Kabelka Armani Jeans od Premium Fashion Brands v hodnote 200,- Euro

3.cena

Balíček od Parfumerie Douglas v hodnote 100,- Euro

3.    Partner vyžrebuje aj 3 náhradníkov. Výsledky žrebovania budú zverejnené najneskôr dňa 22.11.2017 na stránke www.fashion.feminity.sk.

4.    Zo Súťaže o  ceny pre hlasujúcich sú vylúčené: 

a.    osoby v pracovnoprávnom vzťahu k Partnerovi, ako aj ich blízke osoby v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka.

V. Spôsob odovzdania výhier

1.    Partner bude kontaktovať výhercu cien pre hlasujúcich telefonicky prostredníctvom telefonického kontaktu, ktorý hlasujúci uviedol  v hlasovacom formulári.   

2.    V prípade, že sa Partnerovi nepodarí do 3 dní od žrebovania  výhercu kontaktovať, výherca stráca nárok na výhru. Partner bude kontaktovať hlasujúceho, ktorý je vyžrebovaný ako ďalší v poradí. Ak nebude možné kontaktovať ani tohto hlasujúceho do 24 hodín, tento hlasujúci stráca nárok na výhru a Partner bude kontaktovať hlasujúceho vyžrebovaného v ďalšom poradí, pričom sa tento postup zachová primerane.

3.    Hlasujúci, ktorý bol určený ako výherca, poskytne na požiadanie Partnera svoje osobné údaje potrebné na určenie jeho totožnosti a odovzdanie alebo doručenie výhry. V prípade, že výherca takto neposkytne potrebné údaje na odovzdanie výhry, neprevezme výhru, alebo nesplní inú podmienku v zmysle tohto bodu Pravidiel, stráca nárok na výhru, prestáva byť výhercom a usporiadateľ bude postupovať primerane podľa ustanovení tohto bodu.

4.    Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím ceny, vzdá sa ceny, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto Pravidiel, výhercom sa po splnení všetkých podmienok stanovených týmito pravidlami stáva ďalší hlasujúci podľa poradia,  v akom bol vyžrebovaný, ak splní všetky podmienky podľa týchto Pravidiel.

5.    Odovzdanie výhier vykoná TV Fashion s.r.o. na privátnej párty Face of Fashion TV a v prípade, že si ju výherca nebude môcť osobne prebrať na tejto párty, bude mu doručená na základe dohody s výhercom.

VI. Vyhlásenia a súhlas so spracovaním osobných údajov

1.    Vyžrebovaný výherca súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu, v akom ich poskytol Usporiadateľovi  na účely identifikácie výhercu a  odovzdania/doručenia výhry. 

2.    Usporiadateľ  je oprávnený zverejniť poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, iniciála priezviska na internete na web stránke Súťaže .

3.    Výherca vyhlasuje, že ním uvedené údaje sú pravdivé, presné a úplné. Výherca  má práva podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (  ďalej aj ako  „zákon“), t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

4.    Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať formou oznámenia adresovanému Usporiadateľovi. Výherca, ktorý odvolá svoj súhlas pred odovzdaním výhry, stráca nárok na výhru.

5.    Usporiadateľ poveril  Partnera spracúvaním osobných údajov  finalistiek a výhercov  Partnera, a to na účely realizácie a vyhodnotenie Súťaže.  

VII. Osobitné ustanovenia

1.    Výhry v tejto súťaži podliehajú zdaneniu v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry výherkyňou/výhercom, budú hradené samotnou výherkyňou/ samotným výhercom v celej zákonom stanovenej výške.

2.    Usporiadateľ si vyhradzuje právo Pravidlá kedykoľvek zmeniť, Súťaž  skrátiť, predĺžiť, odložiť, prerušiť či bez náhrady ukončiť. Zmenu Pravidiel Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní na stránke www.fashionsk.feminity.zoznam.sk

3.    Výsledky Súťaže sú konečné, bez možností odvolania sa. Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu požadovať cenu vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určil Usporiadateľ a namiesto výhier nie je možné požadovať peňažné plnenie. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej používaním. 

4.    V prípade, že výherkyňou/výhercom sa stane osoba, ktorá nie je plnoletá alebo nie je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, výhra bude odovzdaná jej zákonnému zástupcovi alebo opatrovníkovi.

 VIII. Záverečné ustanovenia

1. Tieto Pravidlá sú uložené u Partnera a každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený do nich nahliadnuť.

2. Pravidlá Súťaže nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom  zverejnenia na webovej stránke Súťaže.

 3. Táto súťaž nie je nijako sponzorovaná, spravovaná alebo pridružená k elektronickej sociálnej sieti FACEBOOK.

V Bratislave 3.11.2017

 

TV Fashion s.r.o. organizačná zložka.